Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

Gebruikersvoorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN COMBIBREED

 

De CombiBreed website bestaat uit verschillende webpagina's die worden beheerd door CombiBreed.

De CombiBreed-website wordt aangeboden onder voorwaarden die u accepteert zonder wijziging van de voorwaarden, bepalingen en mededelingen, hieronder verwoord. Uw gebruik van de CombiBreed website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

 

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

CombiBreed behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzingen volgens welke de CombiBreed-website wordt aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de website van CombiBreed.

KOPPELINGEN NAAR (WEB)SITES VAN DERDEN

De CombiBreed-website kan links naar andere websites (Gekoppelde Sites) bevatten. De Gekoppelde Sites zijn niet onder de controle van CombiBreed en CombiBreed is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gekoppelde Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gekoppelde Site, dan wel wijzigingen of updates van een gekoppelde site. CombiBreed is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gekoppelde Site. CombiBreed is verstrekt deze links alleen als gemak, en het tonen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van CombiBreed van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde van uw gebruik van de CombiBreed website garandeert u CombiBreed dat u de CombiBreed-website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de CombiBreed-website niet gebruiken op een manier waardoor deze kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, afbreuk doen aan de website CombiBreed of interfereren met gebruik door een andere partij. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen via elk middel dat niet opzettelijk verstrekt wordt via de CombiBreed Web Sites dan wel daarop beschikbaar zijn gesteld.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De website van CombiBreed kan de volgende onderdelen bevatten: bulletinboarddiensten, chat gebieden, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders, en/of andere faciliteiten van het bericht- of communicatievoorzieningen die ontworpen zijn om te communiceren met het publiek in het algemeen of met een groep (samengevat Communicatie Diensten); u gaat akkoord om met het gebruik van de Communicatie Diensten alleen te plaatsen, verzenden en te ontvangen van berichten en materiaal die voldoen aan goede normen en waarden en tevens specifiek verband houden met de Communicatie Diensten. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 • Belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
 • Publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden die software of ander materiaal bevat dat beschermd wordt door intellectuele-eigendomswetten (of door het recht op privacy en publiciteit) tenzij u deze rechten bezit of controle van de rechten daarop of alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of elke andere vergelijkbare software of programma's die schade aan de werking van een andere computer toebrengen kunnen bevatten.
 • Adverteren of te koop aanbieden of het kopen van goederen of diensten voor zakelijke doeleinden, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Uitvoeren of doorsturen enquêtes, wedstrijden, piramideschema's of kettingbrieven.
 • Enig bestand downloaden van een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet, of redelijkerwijs had kunne weten, dat deze niet legaal gedistribueerd mag worden.
 • Vervalsen of wissen van elke auteur bijdragen, juridische of andere gepaste mededelingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload.
 • Beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik van de Communicatiediensten.
 • Overtreden van gedragscodes of andere richtlijnen die van toepassing zijn op een betreffende Communicatiedienst.
 • Oogsten of anderszins verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Overtreden van enige wet of andere regelgeving.

CombiBreed heeft geen enkele verplichting om communicatiediensten te monitoren. CombiBreed behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. CombiBreed behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving voor welke reden dan ook.

CombiBreed behoudt het recht te allen tijde informatie te delen indien dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, verordening, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om te bewerken, weigeren tot plaatsing over te gaan of te verwijderen enige informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken.

Weest u altijd voorzichtig bij het geven van persoonlijke informatie over uzelf of uw kinderen in een Communicatiedienst. CombiBreed doet geen controles over uitspraken met betrekking tot de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst en, derhalve, CombiBreed wijst specifiek iedere aansprakelijkheid af wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die voortvloeien uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde CombiBreed woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van CombiBreed.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen beperkt worden met betrekking tot gebruik, vermeerdering en/of verspreiding. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u de materialen en informatie downloadt.

MATERIALEN verstrekt aan CombiBreed of geplaatst op een CombiBreed website

CombiBreed claimt geen eigendom van de materialen u toestuurt of plaatst op CombiBreed (inclusief feedback en suggesties) of upload, invoert of overlegt aan een CombiBreed website of daarmee samenhangende diensten (gezamenlijk aangeduid met Inzendingen). Echter door het plaatsen, posten, uploaden, invoeren, leveren of inzenden van uw Inzending verleent u CombiBreed, haar gelieerde bedrijven en de nodige licentiehouders toestemming om uw inzending in verband met de werking van hun Internet te gebruiken met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en uw naam in verband met uw Inzending te publiceren.

Geen vergoeding zal worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierboven benoemd. CombiBreed is niet verplicht enige Inzending te plaatsen of te gebruiken en mag de inzending op elk moment naar eigen goeddunken verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, leveren of inzenden van uw inzending garandeert en verklaart u dat u zelf of anderszins over alle rechten op uw inzending beschikt, deze controleert zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle noodzakelijke rechten om te bieden, posten, uploaden, invoeren of indiening van Inzendingen.

DISCLAIMER MET BETREKKING TOT BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA COMBIBREED WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPEFOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN IN DIT DOCUMENT. COMBIBREED EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE WIJZIGINGEN VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE COMBIBREED WEBSITE. ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE COMBIBREED WEBSITE MOGEN NIET WORDEN INGEROEPEN VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE BESLUITVORMING. IN VOORKOMENDE GEVALLEN DIENT U EEN TER ZAKE DESKUNDIGE TE RAADPLEGEN OM ADVIES TE VRAGEN.

COMBIBREED EN/OF HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DAARMEE VERBANDHOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN OP DE COMBIBREED WEBSITE VOOR WELK DOEL DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ALLE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFSICHE GEGEVENS GELEVERD ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD OOK. CombiBreed EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZULLEN CombiBreed EN / OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE WELKE OOK INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR HET VERLIES VAN HET GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ELKE MANIER VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE CombiBreed WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF DE ONVERMOGEN OM DE CombiBreed WEBSITE OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET BEPALEN OF HET NIET KUNNEN VERLENEN VAN DIENSTEN, OF VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE WORDEN VERKREGEN VIA DE CombiBreed WEBSITE, OF ANDERSZINS DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE CombiBreed WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS CombiBreed OF OM HET EVEN WELK VAN ZIJN LEVERANCIERS ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN / JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT MET EEN GEDEELTE VAN DE CombiBreed WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE CombiBreed WEBSITE TE BEËINDIGEN.

SERVICE CONTACT: info@40fingers.net

BEËINDIGING/TOEGANGSBEPERKING

CombiBreed behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de CombiBreed-website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN. Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van de staat Washington, Verenigde Staten, en hierbij stemt u in met de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van de rechtbanken in San Mateo County, Californië, U.S.A. bij alle geschillen die voortkomen uit of met betrekking tot het gebruik van de website van CombiBreed. Gebruik van de CombiBreed Website is niet geautoriseerd in enig rechtsgebied waarin geen uitvoering wordt gegeven aan alle bepalingen van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de CombiBreed Website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en CombiBreed. De uitvoering van deze overeenkomst door CombiBreed is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst staat in afwijking van het recht van CombiBreed om te voldoen aan verzoeken van de overheid, rechtbanken en ordehandhavingsinstanties of vereisten met betrekking tot uw gebruik van de CombiBreed-website of verstrekte informatie naar of verzameld door CombiBreed met betrekking tot dergelijk gebruik. Als wordt vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is in combinatie met de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de garantiebeperkingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die het best overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht. Tenzij hierin anders aangegeven vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en CombiBreed met betrekking tot de CombiBreed website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie, hetzij elektronisch, mondeling of geschreven, tussen de gebruiker en CombiBreed met betrekking tot de website van CombiBreed. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van enige kennisgeving gegeven in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedure op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en voldoende aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten bewaard in gedrukte vorm. Het is een uitdrukkelijke wens van beide partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in de Engelse taal opgesteld zijn.

OPMERKINGEN OVER COPYRIGHT EN MERKNAMEN:

Voor alle inhoud van de website van CombiBreed geldt: Copyright 2018 CombiBreed en/of haar leveranciers. Met voorbehoud van alle rechten.

HANDELSMERKEN

De merknamen van bedrijven en producten die genoemd worden zijn mogelijk merknamen van de betreffende eigenaar.

De genoemde voorbeelden van bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn als voorbeeld bedoeld. Geen enkele koppeling met echte bedrijven, organisaties, producten, personen of gebeurtenissen is bedoeld of van toepassing.

Met voorbehoud van alle rechten die niet expliciet toegekend worden.

KENNISGEVINGEN EN PROCEDURE VOOR HET MAKEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Krachtens titel 17, United States Code, sectie 512(c)(2), moeten kennisgevingen van het geclaimde auteursrecht onder auteursrecht van de Verenigde Staten worden verzonden naar Service Provider's Designated Agent. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DEZE PROCEDURE WORDEN NIET BEANTWOORD. Zie mededelingen en Procedure voor het melden van inbreuk op het auteursrecht.